Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie 2017-2021

WNOŻ banerWydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie planuje rekrutację na studia doktoranckie,  które trwać będą od 01.10.2017 r.do 30.09.2021 r.

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się: absolwenci studiów magisterskich na kierunku: technologia żywności i żywienia, biologia, biotechnologia, chemia, inżynieria chemiczna, organizacja produkcji, towaroznawstwo i kierunków pokrewnych.

Limit miejsc: 20

Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 22 września 2017 roku, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydział Nauk o Żywności SGGW w Warszawie pokój 1040, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Przewidywany termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego: 27 września 2017 roku, Sala Rady Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa (budynek 32)

Dodatkowych informacji związanych z rekrutacją udziela Kierownik Studiów dr hab. Edyta Lipińska, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, pokój 1040, tel. (22) 5937661, e-mail: edyta_lipinska@sggw.pl.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:

  • wypełnione dokumenty Kandydata (1.1 Podanie o przyjęcie na studia, 1.2 Kwestionariusz osobowy1.3  CV, 1.4 Zgoda przyszłego opiekuna naukowego/promotora),
  • 2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
  • udokumentowana średnia ocen ze studiów (w przypadku gdy studia miały charakter dwustopniowy – średnią ze studiów I i II stopnia)
  • opinia promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
  • pracownicy Uczelni i innych instytucji naukowych poza wszystkimi wymaganymi dokumentami, składają opinię z miejsca pracy.

Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej: praca magisterska kandydata, zainteresowania naukowe oraz plany naukowe

Zasady przyjęć: Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia:

  1. średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty),
  2. dotychczasową aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.),
  3. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt.).

Ogłoszenie