Rozstrzygnięcie konkursu o przyznanie środków finansowych na realizację zadań badawczych dla młodego pracownika nauki/uczestnika studiów doktoranckich

Wykaz tematów badawczych, złożonych w ramach wewnętrznego trybu konkursowego dla młodego pracownika nauki/uczestnika studiów doktoranckich, które otrzymały dotację na realizację:

 • Możliwość wykorzystania gryki w projektowaniu nowych produktów.
 • Wpływ wybranych dodatków potencjalnie strukturotwórczych na jakość organożeli – Ocena wpływu dodatku wybranych żelifikatorów na strukturę sieciową oleożeli rzepakowych na podstawie analizy ich właściwości fizycznych i obserwacji mikroskopowych.
 • Wykorzystanie właściwości katalitycznych wybranych mikroorganizmów w produkcji dodatków do żywności, degradacji opakowań i zagospodarowaniu odpadów przemysłu spożywczego – Biomasa drożdży z gatunku Yarrowia Lipolytica jako biokatalizator w syntezie estrów o właściwościach przeciwutleniających i przeciwdrobnoustrojowych.
 • Możliwości wykorzystania innowacyjnych surowców w procesach wymiany ciepła i masy – Wpływ metody suszenia oraz parametrów procesowych na wybrane wskaźniki jakości młodej trawy jęczmiennej.
 • Wykorzystanie bakterii propionowych do utylizacji wytłoków jabłkowych i ziemniaczanej wody sokowej w środowisku bioreaktora – Zastosowanie ziemniaczanej wody sokowej jako źródła azotu oraz wytłoków jabłkowych i glicerolu jako źródeł węgla w hodowli szczepu bakterii Propionibacterium Freudenreichii T82.
 • Zastosowanie niekonwencjonalnych technik do wspomagania procesów jednostkowych oraz utrwalania żywności – Analiza możliwości wykorzystania etanolu oraz ultradźwięków do wspomagania suszenia i modyfikacji właściwości tkanki marchwi.
 • Ocena wpływu metody otrzymywania soków owocowych i warzywnych na zawartość wybranych związków bioaktywnych oraz ich stabilność.
 • Optymalizacja procesu przetwarzania owoców jagody kamczackiej z szczególnym uwzględnieniem zachowania składników bioaktywnych.
 • Analiza proteomiczna białek selenowych wyizolowanych ze szczepów drożdży.
 • Zastosowanie składników wzbogacających do wytwarzania suszy z surowców roślinnych – Ocena jakości suszy jabłkowych poddanych wstępnej obróbce osmotycznej w roztworach alkoholi cukrowych oraz sonikacji.
 • Badanie właściwości bakterii kwasu mlekowego i ich wykorzystanie do fermentacji matrycy roślinnej.
 • Możliwości zastosowania niekonwencjonalnych metod do wspomagania procesów wymiany masy i ciepła oraz utrwalania żywności – Możliwości wykorzystania pulsacyjnego pola elektrycznego oraz ultradźwięków do ekstrakcji związków bioaktywnych z wytłoków jabłkowych.
 • Produkcja dihydroksyactonu z gliceryny odpadowej – Mikrobiologiczna utylizacja gliceryny odpadowej do dihydroksyactonu i celulozy bakteryjnej z zastosowaniem wybranych szczepów bakterii octowych.