Zakład Technologii Zbóż

Kierownik: prof. dr hab. Alicja Ceglińska

Tel. (22) 59 37 540

Fax. (22) 59 37 539

e-mail: alicja_ceglinska@sggw.pl

Pracownicy zakładu

Oferta dla praktyki

 • Konsultacje dotyczące technologii przemysłu zbożowo-młynarskiego i piekarskiego oraz metod badania jakości surowców i produktów zbożowych.
 • Opracowanie receptur nowych produktów piekarsko-ciastkarskich.
 • Analizy fizyko-chemiczne surowców zbożowych i ich przetworów:
  • oznaczanie cech fizycznych ziarna zbóż (masa 1000 ziaren, gęstość w stanie usypowym, celność, wyrównanie, szklistość, twardość)
  • oznaczanie składu chemicznego surowców i produktów zbożowych (zawartość: białka ogółem, tłuszczu, popiołu)
  • ocena ilości i jakości glutenu w systemie Indeks Gluten, ocena aktywności enzymów amylolitycznych metodą HagbergaPertena, przemiały laboratoryjne (młyn Bühler, Quadrumat Senior i Junior)
  • ocena cech reologicznych ciasta (farinograf, ekstensograf firmy Brabender, alweograf firmy Chopin)
  • ocena właściwości fermentacyjnych ciasta (fermentograf SJA)
  • próbne wypieki laboratoryjne oraz ocena jakości pieczywa (objętość pieczywa, tekstura miękiszu – analizator tekstury TA.XTi)

Badania

 • Ocena wartości technologicznej różnych rodzajów zbóż (pszenica, pszenżyto, żyto).
 • Wpływ różnych zabiegów agrotechnicznych na wartość technologiczną zbóż (pszenica, pszenżyto, żyto).
 • Wykorzystanie zbóż niechlebowych w piekarstwie i ciastkarstwie.
 • Wykorzystanie ziarna zbóż z upraw ekologicznych do produkcji pieczywa i makaronów.
 • Wpływ dodatków naturalnych na jakość pieczywa i wyrobów ciastkarskich.
 • Wpływ dodatków naturalnych na spowolnienie procesu czerstwienia pieczywa pszennego.
 • Zastosowanie metody odroczonego wypieku do modyfikacji technologii produkcji pieczywa.

Dydaktyka

 • Propedeutyka zakładów przemysłu spożywczego
 • Ogólna Technologia Żywności
 • Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego
 • Technologia zbóż
 • Podstawy technologii gastronomicznej
 • Współczesne technologie
 • Surowce pochodzenia roślinnego
 • Przetwórstwo surowców roślinnych
 • Ocena jakości produktu i logistyka
 • Projektowanie produktu
 • Towaroznawstwo produktów rolnictwa – pochodzenia roślinnego
 • Technologia i higiena żywności pochodzenia roślinnego