Zapomogi – informacja o procedurze przyznawania w sytuacji pandemii SARS-CoV-2

Drodzy Studenci, 

w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) informujemy, że w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni, wnioski o zapomogi (niezależnie od powodu wnioskowania) są rozpatrywane przez JM  Rektora. Zniesiony został rygor możliwości przyznania zapomogi nie więcej niż 2 razy w danym roku akademickim. Każdy wniosek powinien być jednak odrębnie umotywowany.

 

Ci z Państwa, którzy w związku z pandemią COVID-19 znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o zapomogę. Zapomogi przyznawane będą na dotychczasowych zasadach, tj. na podstawie zapisów Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów SGGW (Wnioski o zapomogę – załącznik nr 6 do Regulaminu – https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna).  Wnioski proszę kierować na adres dziekanatu WTŻ.

We wniosku powinny być opisane i udokumentowane skutki okoliczności ubiegania się o przyznanie zapomogi wpływające na pogorszenie sytuacji materialnej oraz stan tej sytuacji. Sam fakt wprowadzenia stanu epidemicznego nie jest podstawą do przyznania zapomogi, natomiast skutki tego stanu kwalifikują wniosek. 

 

Władze Wydziału Technologii Żywności