Praktyki studenckie

group_71800_a13961_hugeZaliczanie studenckich praktyk zawodowych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych Wydziału Nauk
o Żywności (§ 12 Regulaminu). Tryb postępowania przy zaliczaniu praktyk określa Instrukcja organizacji i zaliczania studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Żywności (punkty 10-13).

Dokumenty będące podstawą do zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej oraz sprawozdania z praktyk przyjmowane będą przez wskazanych nauczycieli akademickich we wrześniu (od 05 do 21 września), we wtorki, środy i czwartki, w godzinach 10-12 (szczegóły w harmonogramie). W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w tym terminie należy skontaktować się z odpowiednim nauczycielem akademickim drogą e-mailową (konstrukcja adresu: imię_nazwisko@sggw.pl) celem ustalenia indywidualnego terminu przekazania dokumentów będących podstawą zaliczenia praktyki. Studenci studiów niestacjonarnych mogą zostawiać komplet dokumentów i sprawozdania w dziekanacie (w dniach /godzinach pracy dziekanatu) z prośbą o przekazanie odpowiedniemu nauczycielowi akademickiemu.

Wszyscy studenci proszeni są o wpisanie na pierwszej stronie Dziennika praktyk swojego kontaktowego adresu e-mailowego!

Do dokumentów będących podstawą zaliczenia praktyk należy dołączyć wypełnioną ankietę dotyczącą przebiegu praktyk (informacje podawane w ankiecie nie mają wpływu na zaliczenie praktyki).

Uwaga! Ostateczny termin uzyskania zaliczenia praktyk upływa 21.09.2016,

dlatego proszę o odpowiednio wcześniejsze składanie dokumentów, tak aby dać czas nauczycielom akademickim na sprawdzenie dokumentów i sprawozdań, i ewentualne skontaktowanie się ze studentem – w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów i/lub poprawienia sprawozdania.

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

dr inż. Tomasz Florowski

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Umowa o prowadzenie studenckiej praktyki zawodowej:

dla studentów studiów stacjonarnych kierunku technologia żywności i żywienie człowieka

dla studentów studiów stacjonarnych kierunku bezpieczeństwo żywności

dla studentów studiów stacjonarnych kierunku towaroznawstwo

dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku technologia żywności i żywienie człowieka

Umowa o prowadzenie ponadprogramowej, dobrowolnej, nieobowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej

Dziennik studenckiej praktyki zawodowej

Ramowy program studenckich praktyk zawodowych:

dla studentów odbywających praktykę w zakładach przetwórczych przemysłu spożywczego

dla studentów odbywających praktykę w zakładach gastronomicznych

dla studentów odbywających praktykę w laboratoriach naukowo-badawczych lub przyzakładowych zajmujących się badaniem żywności oraz jednostkach urzędowej kontroli żywności

dla studentów odbywających praktykę w przedsiębiorstwach świadczących usługi na rzecz agrobiznesu

Skierowanie na praktykę

Instrukcja organizacji i zaliczania studenckich praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Nauk o Żywności

Podanie o wyrażenie zgody na zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej na podstawie dokumentów poświadczających pracę / staż w zakładzie pracy o profilu zgodnym z kierunkiem studiów

Skierowanie na badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Ankieta dotycząca przebiegu studenckiej praktyki zawodowej studenta WNoŻ

Wykaz nauczycieli akademickich upoważnionych do zaliczania studenckich praktyk zawodowych

 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

dr inż. Tomasz Florowski

email: wnoz_praktyki@sggw.pl

konsultacje: wtorek, godz. 12-14, bud. 32, pok. 44