STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (01.10.2014 – 30.09.2018)

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE na WYDZIALE NAUK o ŻYWNOŚCI SGGW w WARSZAWIE trwające od 1.10.2014 r. do 30.09.2018 r.

 

Studia Doktoranckie na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie prowadzone są w obszarze kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauk rolniczych i dyscyplinie naukowej technologii żywności i żywienia.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczo-rozwojowym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia następujących efektów kształcenia:

1. w zakresie wiedzy doktorant:

SD_W01 identyfikuje, w oparciu o śledzenie opublikowanych wyników naukowych monografii przeglądowych oraz osiągnięć technicznych, zakres aktualnego stanu wiedzy z dziedziny technologii żywności i żywienia, związanej z przygotowywaną rozprawą doktorską;

SD_W02 ocenia jakie są główne nurty badań naukowych i technicznych w obszarze związanym z przygotowywaną rozprawą doktorską oraz potrafi określić istniejące problemy badawcze, wymagające samodzielnego rozwiązania;

SD_W03 poprawnie interpretuje i opisuje modele zjawisk oraz procesów z dziedziny nauk rolniczych, związanych z przygotowywaną rozprawą doktorską;

SD_W04 poprawnie interpretuje podstawowe zasady prawne, ekonomiczne i finansowe, związane z działalnością naukową i badawczą;

SD_W05 przywołuje i poprawnie interpretuje podstawowe zagadnienia z wybranej dziedziny dodatkowej, niezwiązanej z wykonywaną pracą doktorską;

2. w zakresie umiejętności doktorant potrafi:

SD_U01 zastosować metodykę prowadzenia badań naukowych odpowiednią dla dyscypliny technologii żywności i żywienia, związanej z przygotowywaną rozprawą doktorską;

SD_U02 rozróżniać i analizować różne metody kształcenia stosowane we współczesnym szkolnictwie wyższym;

SD_U03 realizować zadania badawcze na powszechnie przyjętym poziomie;

SD_U04 planować badania naukowe, przewidywać ich rezultaty i poprawnie analizować uzyskane wyniki;

SD_U05 napisać tekst naukowy na poziomie akceptowalnym w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych;

SD_U06 sporządzić projekt badawczy na poziomie akceptowanym przez instytucje finansujące i wspierające naukę;

SD_U07 merytorycznie ocenić wartość badań oraz rozwiązań technicznych;

SD_U08 wygłosić referat naukowy na konferencji naukowej;

SD_U09 w zaawansowany sposób posługiwać się bazami danych, zawierającymi informacje naukowe lub techniczne;

SD_U10 porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z dziedziny technologii żywności i żywienia, w języku rodzimym i co najmniej jednym języku obcym, biorąc pod uwagę szczególnie umiejętności związane z pisaniem i redagowaniem tekstów naukowych oraz uczestniczeniem w dyskusjach i sporach naukowych;

SD_U11 samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje oraz skutecznie podejmować działania, zmierzające do rozwoju intelektualnego i kierowania własnym rozwojem naukowym;

3. w zakresie kompetencji społecznych doktorant:

SD_K01 prowadzi badania naukowe zgodnie z powszechnie akceptowanymi zasadami etyki, obowiązującymi w nauce i technice;

SD_K02 efektywnie komunikuje się w grupie oraz organizuje pracę grupy, zwłaszcza w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych lub prac rozwojowych;

SD_K03 potrafi w sposób powszechnie zrozumiały popularyzować wiedzę, dotyczącą osiągnięć nauki i techniki;

SD_K04 porozumiewa się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych z przedstawicielami środowisk pozaakademickich.

 

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

 

W zakresie wykonywania pracy doktorskiej

Przyjęcie przez Kierownika Studiów Doktoranckich złożonego w regulaminowym terminie rocznego sprawozdania doktoranta obejmującego informacje o przebiegu pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej w minionym roku oraz uwagi i opinię promotora.

W zakresie zajęć obowiązkowych i fakultatywnych

Zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i wybranych przedmiotów fakultatywnych, potwierdzone semestralnie wpisem do indeksu

W zakresie praktyk zawodowych

Wymiar prowadzonych zajęć dydaktycznych w roku akademickim potwierdza rocznie wpisem do indeksu kierownik odpowiedniej jednostki.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW DOKTORANCKICH

Warunkiem ukończenia Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie jest uzyskanie 45 punktów ECTS w zakresie zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych objętych programem całego toku studiów. Wymiar praktyk zawodowych, w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami na Wydziale lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, wynosi od 10 do 90 godzin dydaktycznych rocznie, zgodnie z uchwałą Senatu SGGW w sprawie pensum dydaktycznego.

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH na WYDZIALE NAUK o ŻYWNOŚCI SGGW w WARSZAWIE trwających od 1.10.2014 r. do 30.09.2018 r.

program studiow dokt

* Punkty ECTS przyporządkowane poszczególnym zajęciom, wyrażają średni nakład pracy doktoranta związany z uzyskaniem założonych dla tych zajęć efektów kształcenia opisanych w sylabusie zajęć

** Fakultatywne zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne obejmują zajęcia, które przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego i prowadzą do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności związanych z metodyką i techniką prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym z wykorzystywaniem nowych technologii w kształceniu studentów

 

 

 

PLAN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH na WYDZIALE NAUK o ŻYWNOŚCI SGGW w WARSZAWIE trwających od 1.10.2014 r. do 30.09.2018 r.

plan studiow dokt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylabusy przedmiotów:

SD sylabus Trendy Technologia

SD sylabus Trendy Chemia

SD sylabus Trendy Biotechnologia

SD sylabus Trendy Inżynieria

SD sylabus Seminarium 1,2,3, 4

SD sylabus Metodyka

SD sylabus Metodologia zajęć 1_2_3_4

SD sylabus Filozofia

SD sylabus Ekonomia

SD sylabus Dydaktyka – praktyka

 

Kontakt: kierownik studiów dr hab. Dorota Pietrzak, tel. (22) 59 37 537, e-mail: dorota_pietrzak@sggw.pl